Couriers Go Green

Politica și cadrul legislativ ale Uniunii Europene privind logistica orașelor ecologice

Schimbarea ecologică a logisticii urbane și a transportului de mărfuri:  valori comune, obiective și priorități

Trecerea la o logistică urbană și la un transport de marfă ecologice este esențială pentru atingerea obiectivului general de a obține o economie cu emisii nete de gaze cu efect de seră zero până în 2050. Realizarea acestei schimbări necesită schimbări de comportament, progrese tehnologice și dezvoltarea infrastructurii pentru a promova mobilitatea durabilă și a reduce impactul negativ al transportului asupra mediului. Comisia Europeană (CE) recunoaște importanța cetățenilor și a consumatorilor în impulsionarea acestei transformări. Aceasta subliniază nevoia de investiții locale și de implicare sporită a consumatorilor în practicile durabile. În plus, CE subliniază importanța unei planificări urbane inteligente, a dezvoltării unei bioeconomii durabile și a creării de rezervoare de carbon pentru a sprijini tranziția. În plus, este evidențiat angajamentul UE față de cooperarea globală și poziția de lider în ceea ce privește acțiunile climatice, subliniindu-se necesitatea colaborării internaționale pentru atingerea obiectivelor de reducere a gazelor cu efect de seră în conformitate cu Acordul de la Paris. Schimbarea ecologică în domeniul logisticii urbane și al transportului de marfă se aliniază obiectivelor mai largi de tranziție către o economie cu emisii nete zero de gaze cu efect de seră, punând accentul pe mobilitatea durabilă, inovarea tehnologică, echitatea socială și cooperarea internațională. (Comisia Europeană, 2018)

Cadrul politicii de transport sustenabil

UE a stabilit obiective ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din transporturi cu cel puțin 90% până în 2050, comparativ cu nivelurile din 1990, în conformitate cu Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și cu Acordul de la Paris. UE pune în aplicare diverse politici și inițiative pentru a promova utilizarea modurilor de transport cu emisii reduse de dioxid de carbon, cum ar fi dublarea traficului feroviar de marfă, revizuirea standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele, consolidarea conexiunilor multimodale, trecerea la vehicule electrice și cu pile de combustie pe bază de hidrogen și dezvoltarea de noi modele și infrastructuri de distribuție. Strategiile UE pentru tranziția ecologică sunt evidențiate în Pactul verde european, în strategia privind mobilitatea inteligentă și durabilă și în noul cadru privind mobilitatea urbană. În plus, statele membre stabilesc obiective naționale de reducere a emisiilor provenite din transporturi, cu diferite grade de ambiție și realizare. Documentul subliniază, de asemenea, importanța punerii în aplicare a unei politici “ecologice” pentru transport și logistică în vederea realizării unor operațiuni eficiente și durabile în serviciile de curierat, poștale și de livrare. (Curierii devin ecologici, 2023)

În paginile următoare, sintetizăm literatura relevantă din 2018 până în 2021.

Comisia Europeană, O planetă curată pentru toți – O viziune strategică europeană pe termen lung pentru o prosperitate, modernă, competitivă și o economie neutră din punct de vedere climatic, COM (2018) 773 final

Documentul “O planetă curată pentru toți: O viziune strategică europeană pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punct de vedere climatic” al Comisiei Europene evidențiază necesitatea urgentă de a lua măsuri decisive privind clima, subliniind impactul grav al încălzirii globale asupra Europei și a lumii. Raportul Grupului interguvernamental de experți privind schimbările climatice (IPCC) este citat, indicând că încălzirea globală provocată de om a atins deja 1°C peste nivelurile preindustriale și crește cu aproximativ 0,2°C pe deceniu. Documentul subliniază necesitatea transformării către o economie cu emisii nete zero de gaze cu efect de seră până în 2050, subliniind riscurile semnificative și impactul potențial ireversibil al schimbărilor climatice necontrolate. Acesta subliniază importanța unei tranziții cuprinzătoare și echitabile din punct de vedere social pentru atingerea acestui obiectiv, abordând efectele asupra diferitelor sectoare ale economiei, infrastructurii, producției alimentare, sănătății publice, biodiversității și stabilității politice. În plus, documentul subliniază necesitatea unei viziuni strategice pe termen lung care să implice participarea activă a factorilor de decizie europeni, a cetățenilor și a sectorului privat pentru a atinge un nivel net zero de emisii de gaze cu efect de seră până în 2050.

În plus, documentul subliniază angajamentul UE de a conduce acțiunea globală în domeniul climei, aliniindu-se obiectivelor Acordului de la Paris de a limita creșterea temperaturii globale la mult sub 2°C și de a continua eforturile de limitare a creșterii la 1,5°C. Acesta subliniază rolul UE în stimularea creșterii economice durabile, promovarea inovării și demonstrarea fezabilității și beneficiilor tranziției către o economie cu emisii nete de gaze cu efect de seră zero. Sunt recunoscute progresele înregistrate de UE în vederea atingerii obiectivelor sale în materie de energie și climă pentru 2020, subliniindu-se în același timp necesitatea continuării eforturilor pentru a depăși stagnarea recentă în ceea ce privește îmbunătățirea eficienței energetice și tendințele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Documentul prezintă prioritățile strategice și căile de urmat pentru tranziția către o economie cu emisii nete zero de gaze cu efect de seră, inclusiv maximizarea beneficiilor rezultate din eficiența energetică, adoptarea unei mobilități curate, sigure și conectate, dezvoltarea unei infrastructuri de rețele inteligente adecvate și a interconexiunilor, precum și abordarea emisiilor de CO2 rămase prin captarea și stocarea carbonului. Acesta subliniază importanța investițiilor, a finanțării, a cercetării, a inovării și a implementării în stimularea tranziției. Acesta subliniază necesitatea unui cadru de abilitare coerent pentru a stimula schimbarea și pentru a reorienta fluxurile de capital și investițiile către soluții durabile, cu emisii reduse de carbon. Impactul economic și social al tranziției este, de asemenea, abordat, subliniind potențialul de impact pozitiv asupra PIB-ului, a creării de locuri de muncă și a creșterii economice, recunoscând, în același timp, provocările și potențialele disparități regionale și sociale care trebuie gestionate eficient pentru a asigura o tranziție echitabilă și acceptabilă din punct de vedere social pentru toți.

În concluzie, documentul “O planetă curată pentru toți” prezintă o viziune pe termen lung cuprinzătoare și ambițioasă pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punct de vedere climatic. Acesta subliniază necesitatea urgentă de a lua măsuri decisive privind clima și oportunitățile și provocările semnificative asociate tranziției către o economie cu emisii nete de gaze cu efect de seră zero până în 2050.

Figura 1: Mixul de combustibili în consumul intern brut (sursa: CE, 2018, O planetă curată pentru toți)
Figura 1: Mixul de combustibili în consumul intern brut (sursa: CE, 2018, O planetă curată pentru toți)

ELTIS, (2019), Ghid tematic: Planificarea logisticii urbane durabile

Ghidul tematic este elaborat în cadrul proiectului NOVELOG, finanțat de Programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene. Acesta se concentrează pe planificarea logisticii urbane durabile (PLUD) și oferă recomandări cuprinzătoare pentru dezvoltarea acesteia în contextul planului de mobilitate urbană durabilă (PMUD). Ghidul subliniază importanța integrării planificării logisticii urbane în strategia generală de mobilitate, recunoscând importanța transportului eficient de mărfuri pentru economiile urbane. Acesta subliniază necesitatea unor evaluări cuprinzătoare, a unei viziuni pe termen lung, a cooperării părților interesate și a unor mecanisme solide de monitorizare și evaluare pentru a realiza o logistică urbană durabilă.

Documentul prezintă cele opt principii-cheie ale PMUD în contextul unui SULP, subliniind abordarea strategică și integrată necesară pentru a face față complexității transportului urban. Acesta abordează provocările logisticii urbane, cum ar fi echilibrarea cerințelor comerciale cu durabilitatea mediului și importanța implicării cetățenilor și a părților interesate relevante în procesul de planificare. Ghidul oferă, de asemenea, o defalcare detaliată a procesului de elaborare a PLUD, inclusiv activități și recomandări pentru fiecare fază, de la pregătire și analiză la elaborarea strategiei și monitorizare. Ghidul subliniază necesitatea implicării părților interesate, a asumării politice și instituționale și a evaluării capacităților și resurselor în etapele inițiale ale elaborării PLUD.

În plus, documentul subliniază importanța stabilirii structurilor de lucru, a definirii procesului de elaborare și a domeniului de aplicare a planului, precum și a implicării părților interesate în procesul de planificare. De asemenea, recomandă stabilirea unei legături cu alte procese și organizații de planificare pentru a asigura o abordare cuprinzătoare și integrată. În plus, ghidul subliniază importanța convenirii asupra unui plan calendaristic și a unui plan de lucru, care să ofere un cadru pentru stabilirea obiectivelor, a tipurilor de achiziții publice și a rolurilor părților interesate pe parcursul elaborării și punerii în aplicare a SULP. Documentul subliniază, de asemenea, necesitatea colectării și analizei datelor, subliniind importanța utilizării instrumentelor și cadrelor pentru evaluarea activităților de transport urban de marfă și pentru determinarea sferei geografice a planului.

În ansamblu, documentul servește drept ghid cuprinzător pentru autoritățile locale și părțile interesate implicate în planificarea logisticii urbane durabile. Acesta oferă recomandări practice și bune practici pentru elaborarea și punerea în aplicare a SULP în cadrul mai larg al mobilității urbane durabile. Acesta subliniază necesitatea implicării mai multor părți interesate, a creării unui consens și a colectării și analizei solide a datelor pentru a asigura o planificare eficientă și durabilă a logisticii urbane.

Comisia Europeană, Pactul Verde European, COM (2019) 640 final

Tranzacția ecologică europeană este o strategie cuprinzătoare menită să abordeze schimbările climatice și provocările de mediu în UE. Obiectivul său principal este de a transforma UE într-o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă, asigurând în același timp o societate echitabilă și prosperă. Planul se concentrează pe diverse domenii, inclusiv protejarea capitalului natural, promovarea creșterii durabile și asigurarea unei tranziții echitabile. Unele dintre politicile din cadrul “Green Deal” includ energia curată, economia circulară, mobilitatea inteligentă și construcțiile durabile.

Figura 2: Pactul European Verde (sursa: EC, 2019)
Figura 2: Pactul European Verde (sursa: EC, 2019)

Green Deal subliniază importanța integrării sustenabilității în toate politicile UE, a atingerii obiectivului de poluare zero, a punerii în aplicare a unui mecanism de tranziție echitabil și a rolului de lider mondial în abordarea schimbărilor climatice. Inițiativa urmărește, de asemenea, să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor UE de riscurile și efectele legate de mediu, protejând și consolidând în același timp capitalul natural al UE.

În transformarea către o societate echitabilă și prosperă, trebuie să se acorde prioritate nevoilor persoanelor, regiunilor, industriilor și lucrătorilor care se confruntă cu cele mai mari provocări. Green Deal subliniază importanța participării publice active și a încrederii în tranziție. De asemenea, subliniază necesitatea unui nou pact care să reunească cetățenii, autoritățile, societatea civilă și industria pentru a colabora îndeaproape cu instituțiile UE.

Green Deal recunoaște capacitatea colectivă a UE de a-și transforma economia și societatea, valorificându-și punctele forte ca lider mondial în ceea ce privește măsurile climatice și de mediu, protecția consumatorilor și drepturile lucrătorilor. Planul subliniază, de asemenea, necesitatea unor investiții publice și private substanțiale, a unor eforturi sporite de direcționare a capitalului privat către acțiuni în domeniul climei și al mediului și a coordonării eforturilor internaționale de a construi un sistem financiar coerent care să sprijine soluțiile durabile.

Acțiuni și inițiative-cheie prezentate în cadrul Pactului Verde European

Pactul verde european prezintă un set cuprinzător de măsuri și inițiative menite să combată schimbările climatice, să promoveze durabilitatea și să facă din UE un lider mondial în domeniul mediului. Acordul stabilește o foaie de parcurs cu acțiuni-cheie și un calendar provizoriu pentru diverse inițiative. Acesta subliniază necesitatea de a spori ambiția în materie de climă, propunând o “lege europeană privind clima” care să consolideze obiectivul de a atinge neutralitatea climatică până în 2050. Acordul propune, de asemenea, creșterea obiectivului climatic al UE pentru 2030 la cel puțin 50 % și, eventual, 55 %, într-un mod responsabil. Acest lucru necesită revizuirea măsurilor legislative referitoare la comercializarea certificatelor de emisii, eficiența energetică, energia regenerabilă și multe altele, cu propuneri pentru un mecanism de ajustare la frontiera carbonului și o nouă strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice. Tabelul 1 prezintă o listă a principalelor acțiuni și inițiative, împreună cu calendarul lor indicativ.

Tabelul 1. Acțiuni Cheie, Inițiative și Orarul indicativ
(sursa: Retipărit din Pactul Verde European, COM, 2019)

Acțiuni Orarul Indicativ
Ambiția Climatică
Propunere privind o “lege europeană a climei” care să consacre obiectivul neutralității climatice pentru 2050 Martie 2020
Plan cuprinzător de creștere a obiectivului UE 2030 privind schimbările climatice la cel puțin 50% și la 55% într-un mod responsabil Vară 2020
Propuneri de revizuire a măsurilor legislative relevante în vederea realizării ambițiilor sporite în materie de climă, în urma revizuirii Directivei privind sistemul de comercializare a certificatelor de emisii; a Regulamentului privind partajarea eforturilor; a Regulamentului privind utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și silvicultură; a Directivei privind eficiența energetică; a Directivei privind energia regenerabilă; a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturisme și camionete Iunie 2021
Propunere de revizuire a Directivei privind impozitarea energiei Iunie 2021
Propunere pentru un mecanism de ajustare la frontiera carbonului pentru anumite sectoare 2021
Noua strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice 2020/2021
Energie curată, accesibilă și sigură
Evaluarea planurilor naționale finale privind energia și clima Iunie 2020
Strategie pentru integrarea sectorului inteligent 2020
Inițiativa “Renovation Wave” pentru sectorul construcțiilor 2020
Evaluarea și revizuirea rețelei transeuropene – Regulamentul privind energia 2020
Strategia privind energia eoliană offshore 2020
Strategie industrială pentru o economie curată și circulară
Strategia industrială a UE Martie 2020
Planul de acțiune privind economia circulară, care include o inițiativă privind produsele durabile și un accent deosebit pe sectoarele mari consumatoare de resurse, cum ar fi textilele, construcțiile, electronica și materialele plastice Martie 2020
Inițiative de stimulare a piețelor-pilot pentru produse neutre din punct de vedere climatic și circulare în sectoarele industriale mari consumatoare de energie Din 2020
Propunere de sprijinire a proceselor de fabricare a oțelului fără emisii de carbon până în 2030 2020
Legislație privind bateriile în sprijinul Planului strategic de acțiune privind bateriile și economia circulară Octombrie 2020
Propune reforme legislative privind deșeurile Din 2020
Mobilitate durabilă și inteligentă
Strategia pentru mobilitate durabilă și inteligentă 2020
Cerere de finanțare pentru sprijinirea implementării punctelor publice de reîncărcare și realimentare ca parte a infrastructurii pentru combustibili alternativi Din 2020
Evaluarea opțiunilor legislative pentru stimularea producției și furnizării de combustibili alternativi sustenabili pentru diferitele moduri de transport Din 2020
Propunere revizuită de directivă privind transportul combinat 2021
Revizuirea Directivei privind infrastructura pentru combustibili alternativi și a rețelei transeuropene – Regulamentul privind transporturile 2021
Inițiative pentru creșterea și o mai bună gestionare a capacității căilor ferate și a căilor navigabile interioare Din 2021
Propunere de norme mai stricte privind emisiile de poluanți atmosferici pentru vehiculele cu motor cu combustie 2021
Ecologizarea politicii agricole comune / Strategia „De la fermă la masă”
Examinarea proiectelor de planuri strategice naționale, cu referire la ambițiile Pactului Verde European și la strategia “de la fermă la furculiță 2020-2021
Strategia „de la fermă la furculiță”

Măsuri, inclusiv legislative, de reducere semnificativă a utilizării și a riscului pesticidelor chimice, precum și a utilizării îngrășămintelor și antibioticelor

Primăvara 2020

2021

Conservarea și protejarea biodiversității
Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 Martie 2020
Măsuri de abordare a principalilor factori determinanți ai pierderii biodiversității Din 2021
Noua strategie forestieră a UE 2020
Măsuri de sprijinire a lanțurilor valorice fără defrișări Din 2020
Către o ambiție de poluare zero pentru un mediu fără toxine
Strategia produselor chimice pentru durabilitate Vara 2020
Plan de acțiune privind poluarea zero pentru apă, aer și sol 2021
Revizuirea măsurilor de combatere a poluării provenite de la instalațiile industriale mari 2021
Integrarea durabilității în toate politicile UE
Propunere pentru un mecanism de tranziție echitabilă, inclusiv un fond de tranziție echitabilă, și un plan de investiții pentru o Europă durabilă Ianuarie 2020
Strategie reînnoită de finanțare durabilă Toamna 2020
Revizuirea Directivei privind raportarea nonfinanciară 2020
Inițiative de analiză și evaluare comparativă a practicilor de bugetare ecologică ale statelor membre și ale UE From 2020
Revizuirea orientărilor relevante privind ajutoarele de stat, inclusiv orientările privind ajutoarele de stat pentru mediu și energie 2021
Alinierea tuturor noilor inițiative ale Comisiei la obiectivele Pactului Verde și promovarea inovării Din 2020
Părțile interesate să identifice și să remedieze legislația incoerentă care reduce eficacitatea punerii în aplicare a Pactului Verde European Din 2020
Integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în semestrul european Din 2020
UE ca lider global
UE va continua să conducă negocierile internaționale privind clima și biodiversitatea, consolidând în continuare cadrul politic internațional Din 2019
Consolidarea diplomației UE în materie de oferte ecologice în cooperare cu statele membre Din 2020
Eforturi bilaterale pentru a determina partenerii să acționeze și pentru a asigura comparabilitatea acțiunilor și politicilor Din 2020
Agenda ecologică pentru Balcanii de Vest Din 2020
Lucrând împreună – un pact european pentru climă
Lansarea Pactului european pentru climă Martie 2020
Propunere pentru un al 8-lea program de acțiune pentru mediu 2020

Comisia Europeană, Strategia de Sustenabilitate și Smart Mobility – punerea transportului european pe calea cea bună pentru viitor, COM (2020) 789 final

“Strategia privind mobilitatea durabilă și inteligentă” prezintă viziunea Comisiei Europene pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a poluării, a accidentelor și a congestionării traficului, asigurând în același timp că mobilitatea rămâne vitală pentru viața economică și socială. Strategia se concentrează pe tranziția către mobilitatea cu emisii zero, pe punerea la dispoziție pe scară largă a alternativelor durabile și pe punerea în aplicare a stimulentelor adecvate pentru a conduce tranziția. Componentele-cheie includ stimularea vehiculelor cu emisii zero, a combustibililor regenerabili și cu emisii reduse de carbon și a infrastructurii aferente, precum și crearea de aeroporturi și porturi cu emisii zero. Documentul recunoaște provocările cu care se confruntă sectorul transporturilor ca urmare a pandemiei COVID-19 și necesitatea unor investiții substanțiale pentru a construi un sistem de mobilitate durabil, inteligent și rezilient.

Etapele stabilite de Comisia Europeană

Comisia Europeană a stabilit mai multe repere pentru internalizarea costurilor externe ale transportului. Până în 2030, Comisia își propune să aibă cel puțin 30 de milioane de vehicule cu emisii zero în circulație pe drumurile europene, 100 de orașe europene neutre din punct de vedere climatic și să dubleze traficul feroviar de mare viteză. În plus, călătoriile colective regulate sub 500 km ar trebui să fie neutre din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon în UE, iar mobilitatea automatizată va fi implementată la scară largă. Până în 2035, aeronavele mari cu emisii zero vor fi pregătite pentru piață. Aceste repere fac parte din strategia Comisiei de a obține o reducere cu 90% a emisiilor din sectorul transporturilor până în 2050 și de a pune transportul european pe calea unui viitor durabil, inteligent și rezilient.

Planul Comisiei Europene de a stimula utilizatorii de transport să facă alegeri mai durabile

Comisia Europeană intenționează să încurajeze alegerile mai durabile în domeniul transporturilor printr-o combinație de stimulente economice și informații mai bune. Aceasta include punerea în aplicare a tarifării emisiilor de dioxid de carbon, a impozitării și a taxării infrastructurii pentru a crea stimulente financiare pentru opțiunile de transport durabile. În plus, Comisia își propune să ofere utilizatorilor informații mai bune, făcându-i conștienți de alternativele durabile pe care le au la dispoziție. Strategia subliniază, de asemenea, importanța creării unor condiții adecvate pentru o mai mare adoptare a alternativelor durabile care sunt sigure, competitive și accesibile. În plus, Comisia va depune eforturi în vederea creării unui mediu care să permită operatorilor de transport să ofere, până în 2030, opțiuni neutre din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon pentru călătoriile colective regulate mai mici de 500 km în cadrul UE. Aceste măsuri fac parte din eforturile mai ample ale Comisiei de a transforma sectorul transporturilor într-un sistem cu adevărat multimodal de servicii de mobilitate durabile și inteligente.

Comisia Europeană, Noul cadru al UE privind mobilitatea urbană, COM (2021) 811 final

Comisia Europeană a publicat Noul cadru UE privind mobilitatea urbană pentru a ajuta orașele europene să își îmbunătățească mobilitatea și sistemele de transport. Cadrul propune o abordare consolidată a planificării mobilității urbane durabile, inclusiv elaborarea de planuri de mobilitate urbană durabilă și de centre multimodale pentru pasageri. Acesta pune accentul pe promovarea unei mobilități mai sănătoase și mai sigure, a digitalizării, a inovării și a noilor servicii de mobilitate. De asemenea, cadrul își propune să abordeze guvernanța, coordonarea, aspectele internaționale, finanțarea și finanțarea proiectelor de mobilitate urbană și să promoveze mobilitatea urbană durabilă dincolo de frontierele UE.

Inițiative și programe pentru promovarea mobilității urbane durabile și inteligente

Comisia Europeană a pus în aplicare diverse inițiative și programe pentru promovarea mobilității urbane durabile și inteligente la nivel internațional. Una dintre aceste inițiative este Programul internațional de cooperare urbană și regională (PICUR), care a primit interes din partea a 44 de orașe din țările UE și din afara UE. Programul se concentrează pe reînnoirea urbană și regională și pe coeziunea socială, acoperind aspecte legate de mobilitatea durabilă și de transport. De asemenea, Comisia s-a angajat în numeroase activități internaționale pentru a sprijini punerea în aplicare a soluțiilor de mobilitate urbană durabilă. Aceste activități includ dimensiunile investițiilor și guvernanța strategică a mobilității la nivel municipal, cu un accent deosebit pe planificarea mobilității urbane durabile. Comisia a încurajat, de asemenea, cooperarea cu organisme internaționale precum Pactul mondial al primarilor pentru climă și energie și Forumul internațional al transporturilor pentru a consolida abordările transsectoriale în vederea integrării unor soluții fiabile și accesibile în materie de energie curată, inclusiv în cadrul transportului urban. În plus, Comisia a promovat abordările privind mobilitatea urbană durabilă în afara UE, ca parte a punerii în aplicare a planurilor economice și de investiții pentru Balcanii de Vest, Parteneriatul estic și Vecinătatea sudică. Aceste inițiative demonstrează angajamentul UE de a promova mobilitatea urbană durabilă și inteligentă la nivel internațional.

Instrumente de finanțare și finanțare

La nivel european și național, mai multe instrumente de finanțare sunt disponibile pentru a sprijini proiectele de mobilitate urbană. Printre acestea se numără Fondul de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Programul-cadru de cercetare și inovare Orizont Europa, Programul Europa digitală și Facilitatea pentru redresare și reziliență. În plus, Instrumentul de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională (NDICI) și asistența de preaderare (IPA III) în regiunea de extindere sunt, de asemenea, disponibile pentru sprijinirea inițiativelor de mobilitate urbană durabilă. În plus, Regulamentul privind taxonomia, adoptat în 2020, creează un sistem de clasificare a activităților economice ecologice, facilitând extinderea produselor financiare ecologice potrivite pentru investițiile în mobilitatea urbană și în utilizarea combustibililor alternativi. Misiunea “Orașe neutre din punct de vedere climatic și inteligente” urmărește să asigure sinergii și complementarități mai mari cu alte programe ale UE, ajutând orașele să realizeze tranziția ecologică și digitală prin pregătirea și punerea în aplicare a contractelor privind orașele climatice, care includ planuri de investiții și acces la finanțare din diverse surse. În plus, instrumentul de sprijin tehnic, hub-ul consultativ InvestEU și instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații al Comisiei Europene oferă sprijin consultativ, asistență tehnică și finanțare pentru a maximiza impactul fondurilor UE asupra proiectelor de mobilitate urbană. Aceste instrumente de finanțare demonstrează angajamentul de a sprijini mobilitatea urbană durabilă și inteligentă atât la nivel european, cât și la nivel național.

Forumul Internațional de Transport, (2021), Decarbonizarea transportului în Europa: Calea de urmat

Documentul “Decarbonizarea transportului în Europa: Calea de urmat” rezumă rezultatele proiectului “Decarbonizarea transportului în Europa” (DTEU), inițiat, finanțat și susținut de Comisia Europeană. Proiectul a urmărit să dezvolte modele avansate ale activității de transport în Europa pentru a furniza dovezi privind impactul măsurilor de reducere a emisiilor de CO2. Aceste dovezi permit factorilor de decizie să identifice căi realiste către decarbonizarea transportului până în 2050, în conformitate cu obiectivul Uniunii Europene de a atinge neutralitatea climatică până în acel an.

Au fost elaborate două scenarii: scenariul Current Ambition (CA), care include politicile existente și preconizate, și scenariul High Ambition (HA), care aplică mai agresiv măsurile CA și introduce măsuri suplimentare de decarbonizare considerate fezabile de către experți. Simulările au arătat că politicile actuale nu vor fi suficiente pentru a atinge obiectivul UE de reducere a emisiilor de CO2 generate de transporturi cu 90% până în 2050 față de 1990. Cu toate acestea, politicile mai ambițioase din cadrul scenariului HA ar putea duce la o reducere cu 60% a emisiilor de CO2, depășind obiectivul anterior de decarbonizare al Comisiei.

Legislația și Standardele Existente pentru Operațiunea Verde

UE a pus în aplicare o serie de acte legislative și standarde pentru a promova operațiunile ecologice în sectorul transporturilor. Aceste reglementări vizează reducerea emisiilor, îmbunătățirea calității aerului și sporirea durabilității în toate modurile de transport. Directivele-cheie, precum Directiva privind vehiculele nepoluante, Directiva privind energia regenerabilă și Directiva privind infrastructura pentru combustibili alternativi, stabilesc obiective și cerințe specifice pe care statele membre trebuie să le îndeplinească în eforturile lor de ecologizare a transporturilor.

Directiva privind vehiculele ecologice

Directiva privind vehiculele ecologice, adoptată în 2009 și revizuită în 2019, stabilește cerințe pentru achizițiile publice de vehicule ecologice și eficiente din punct de vedere energetic. Aceasta încurajează achiziționarea de vehicule cu emisii reduse sau de vehicule cu combustibil alternativ, cum ar fi vehiculele electrice, cu hidrogen sau alimentate cu gaze naturale. Prin promovarea achiziționării de vehicule nepoluante, această directivă vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării atmosferice din sectorul transporturilor. (CE, 2019)

Directiva privind energia regenerabilă

Directiva privind energia regenerabilă stabilește obiective obligatorii în materie de energie regenerabilă pentru UE, inclusiv pentru sectorul transporturilor. Aceasta impune statelor membre să se asigure că un anumit procent din energia utilizată în transporturi provine din surse regenerabile, cum ar fi biocarburanții, energia electrică regenerabilă și hidrogenul regenerabil. Prin promovarea utilizării energiei regenerabile în transporturi, această directivă contribuie la reducerea amprentei de carbon a sectorului și la creșterea securității energetice. (CE, 2023)

Directiva privind infrastructura pentru combustibilii alternativi

Directiva privind infrastructura pentru combustibili alternativi urmărește să asigure dezvoltarea unei rețele cuprinzătoare de infrastructură pentru combustibili alternativi în întreaga UE. Aceasta stabilește standarde și cerințe comune pentru implementarea infrastructurii pentru vehicule electrice, stații de alimentare cu hidrogen, gaze naturale și biocarburanți. Prin facilitarea disponibilității combustibililor alternativi și a infrastructurii de încărcare, această directivă sprijină tranziția către moduri de transport mai curate și mai durabile. (CE, 2021)

Standarde euro pentru emisiile vehiculelor

UE a pus în aplicare o serie de standarde Euro care stabilesc limite pentru emisiile provenite de la vehicule, inclusiv oxizi de azot (NOx), particule (PM) și dioxid de carbon (CO2). Aceste standarde au condus la dezvoltarea unor vehicule mai curate și mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, ducând la reduceri semnificative ale emisiilor nocive. Cele mai recente standarde Euro 6, de exemplu, impun limite stricte pentru emisiile de NOx și PM de la vehiculele diesel, contribuind la îmbunătățirea calității aerului și a sănătății publice. (CE)

Planul de mobilitate urbană durabilă (PMUD)

Planul de mobilitate urbană durabilă este un concept promovat de UE pentru a ajuta orașele și regiunile să dezvolte strategii de mobilitate durabilă. Acesta încurajează integrarea diferitelor moduri de transport, cum ar fi transportul public, mersul pe bicicletă, mersul pe jos și car-sharing, pentru a crea un sistem de transport urban mai eficient și mai ecologic. Prin adoptarea SUMP, orașele pot reduce congestionarea, emisiile și poluarea fonică, îmbunătățind în același timp accesibilitatea și calitatea vieții pentru locuitori.

Provocări și modalități de a avansa

Sectorul transporturilor contribuie în mod semnificativ la emisiile globale de gaze cu efect de seră, în special în Europa, unde transportul neurban de marfă joacă un rol important. Reducerea emisiilor provenite din exporturi s-ar putea dovedi dificilă și din cauza creșterii preconizate a cererii de transport. În plus, decarbonizarea aviației internaționale este costisitoare și dificilă din punct de vedere tehnic. Atingerea unei traiectorii cu emisii zero necesită, de asemenea, decarbonizarea rapidă a vehiculelor motorizate. (ITF, 2021)

Cu toate acestea, există oportunități de decarbonizare, cum ar fi utilizarea surselor regenerabile de energie pentru a spori eficiența și a reduce costurile pentru operatorii de transport, în special pentru transportul rutier de marfă. Transportul neurban de călători ar putea deveni, de asemenea, fără emisii de dioxid de carbon până în 2050, creând un sistem de transport mai rezistent și aducând beneficii sectorului turismului din Europa. În plus, emisiile urbane de pasageri s-ar putea apropia de zero până în 2050 prin dezvoltarea de noi servicii de mobilitate.

Sunt necesare politici ambițioase și progrese tehnologice pentru a realiza sisteme de transport durabile și cu emisii reduse de carbon.

Pe baza rezultatelor proiectului “Decarbonizarea transportului în Europa”, ITF discută zece recomandări pentru decarbonizarea transportului în Europa:

 1. Acționați acum și evitați să amânați deciziile politice, deoarece soluțiile și politicile noi au nevoie de timp pentru a fi puse în aplicare și pentru a produce un efect semnificativ.
 2. Stabilirea de politici și construirea de infrastructuri care să se poată adapta la condițiile în schimbare, investind în soluții multiple și în planuri de urgență pentru a se pregăti pentru incertitudinile inevitabile și pentru a evita dependența de un set restrâns de soluții de decarbonizare.
 3. Crearea unor structuri de guvernanță transsectoriale cu puterea de a aborda provocările legate de decarbonizare, asigurând o abordare cuprinzătoare a impactului politicilor în toate subsectoarele de transport.
 4. Să comunice beneficiile mai largi ale decarbonizării transporturilor pentru a asigura acceptarea și implicarea cetățenilor, subliniind beneficiile unui sistem de transport reproiectat, fără emisii de dioxid de carbon, de la orașe mai locuibile la un acces îmbunătățit la oportunități.
 5. Creșterea sprijinului pentru tehnologiile și serviciile inovatoare și asigurarea faptului că noile soluții sunt introduse acolo unde au cel mai mare impact, direcționând sprijinul pentru a se asigura că și zonele mai puțin bogate și mai puțin dense beneficiază de tehnologiile și serviciile inovatoare de transport.
 6. Ajutați întreprinderile din sectorul transporturilor să accelereze adoptarea soluțiilor ecologice prin reducerea incertitudinii prin transparență și colaborare, furnizând informații privind dezvoltarea politicii economice, măsurile de reglementare și programele de sprijin pentru a permite luarea unor decizii mai îndrăznețe și adoptarea de noi tehnologii și modele de afaceri.
 7. Elaborarea unor pachete de stimulare a redresării economice care să accelereze tranziția către transportul cu emisii reduse de dioxid de carbon, profitând de oportunitatea de a canaliza redresarea COVID-19 către măsuri care vor susține tendințele de reducere a emisiilor de dioxid de carbon din transporturi.
 8. Să investească în infrastructura digitală de transport, în atractivitatea transportului public și în încurajarea cetățenilor să meargă pe jos și cu bicicleta, acordând prioritate investițiilor în crearea infrastructurii digitale de transport și în opțiuni de transport durabile.
 9. Sprijinirea operatorilor de transport cu angajamente de durabilitate condiționate, asigurându-se că sprijinul pentru operatorii de transport este condiționat de angajamente concrete de durabilitate.
 10. Asigurați-vă că politicile și investițiile în infrastructură sunt concepute în așa fel încât să permită ajustări atunci când este necesar, cu mecanisme pentru actualizări periodice și infrastructură concepută pentru ajustări ușoare ale capacității.
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

 

Oportunități de finanțare și sprijin pentru tranziția ecologică a transportului urban de marfă

Prezentare generală a programelor de finanțare ale UE și a altor programe internaționale de sprijinire a tranziției ecologice a logisticii urbane și a transportului de marfă last mile.

Uniunea Europeană (UE) oferă diverse programe de finanțare menite să sprijine tranziția ecologică în domeniul logisticii urbane și al transportului de marfă pe ultimul kilometru, ca parte a obiectivelor sale mai ample de a realiza o mobilitate durabilă și inteligentă. Iată o prezentare generală a unor inițiative și resurse-cheie:

Pactul Verde European și Transportul

Pactul Verde European stabilește obiective ambițioase pentru a transforma UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, care să nu producă emisii nete de gaze cu efect de seră până în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor. De asemenea, obiectivul este de a proteja, conserva și îmbunătăți capitalul natural al UE, precum și sănătatea și bunăstarea cetățenilor împotriva riscurilor și impactului legate de mediu. Mai jos sunt prezentate în detaliu obiectivele și inițiativele prezentate în cadrul “European Green Deal”, însoțite de trimiteri la sursele lor oficiale pentru o analiză mai aprofundată:

Neutralitate din punct de vedere al mediului până în 2050

 • Obiectiv: Reducerea la zero a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050 printr-o tranziție echitabilă din punct de vedere social în toate sectoarele economiei.
 • Legislație: Obiectivul este obligatoriu din punct de vedere juridic în temeiul Legii europene privind clima.

Energie verde

 • Energie Regenerabilă: Creșterea obiectivelor UE în materie de energie regenerabilă la 32% până în 2030, vizând o pondere mai mare a energiei eoliene și solare.
 • Eficiența energetică: Obiectivul de îmbunătățire a eficienței energetice cu 32,5% până în 2030 față de nivelurile din 1990.

Industrie Sustenabilă

 • Economie Circulară: Punerea în aplicare a unui plan de acțiune privind economia circulară pentru promovarea ciclurilor de viață lungi ale produselor prin reutilizare, reparare și reciclare.
 • Decarbonizarea Industriei: Tranziția industriilor mari consumatoare de energie către alternative și procese mai ecologice.

Construcție și Renovare

 • Valul de Renovare: Dublarea ratelor de renovare a clădirilor în următorul deceniu pentru a crește eficiența energetică și a utilizării resurselor.

Biodiversitatea

 • Strategia de Biodiversitate 2030: Obiectivul de a proteja și reface biodiversitatea în întreaga UE, inclusiv plantarea a 3 miliarde de copaci până în 2030.

Strategia „de la fermă la furculiță”

 • Alimentație durabilă: Reducerea cu 50 % a pesticidelor chimice și cultivarea a 25 % din terenurile agricole cu agricultură ecologică până în 2030.

Poluare

 • Ambiția Poluare Zero: Reducerea semnificativă a poluării aerului, apei și solului la niveluri care nu mai sunt considerate nocive.

Mobilitate

 • Transport Sustenabil: Reducerea emisiilor din transporturi cu 90% până în 2050, încurajând trecerea la soluții de mobilitate durabile și inteligente.

Finanțarea Pactului Verde

 • Planul de investiții: Mobilizarea a cel puțin 1 000 de miliarde EUR în investiții durabile pe parcursul unui deceniu, cu accent pe finanțarea publică și deblocarea fondurilor private prin intermediul instrumentelor financiare ale UE.

Implementare și Supraveghere

 • Pactul European pentru Climă: Implicarea cetățenilor și a comunităților în atingerea acestor obiective prin intermediul Pactului european pentru climă.

Aceste resurse servesc drept surse principale de informații pentru toți cei care doresc să înțeleagă profunzimea și amploarea obiectivelor, țintelor și inițiativelor în curs de desfășurare ale Pactului Verde European.

Cadrul de Mobilitate Urbană EIT

EIT Urban Mobility este o inițiativă a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT). EIT își propune să devină cea mai mare inițiativă europeană de transformare a mobilității urbane. Cofinanțare de până la 400 de milioane EUR (2020-2026) din partea EIT, un organism al Uniunii Europene. Crearea de soluții sistemice care să permită deplasarea mai eficientă a unui număr mai mare de persoane în oraș și eliberarea spațiului public; reunirea tuturor actorilor-cheie din domeniul mobilității urbane pentru a evita fragmentarea și pentru a obține mai multe rezultate implicarea orașelor și a cetățenilor încă de la început, oferindu-le acestora posibilitatea de a deveni adevărați agenți ai schimbării. Utilizând orașele noastre ca laboratoare vii, partenerii noștri din industrie și universități vor demonstra modul în care noile tehnologii pot rezolva probleme reale în orașe reale prin transportul mai inteligent al persoanelor, mărfurilor și deșeurilor. Promovând inovarea și transformarea, candecarbonise mobility va crea o comunitate a inovării pentru a educa și inspira soluții de mobilitate pentru orașele secolului XXI.

Fundația EIT pentru mobilitate urbană este o organizație non-profit înregistrată în Spania. Fundația a fost creată în 2022 pentru a sprijini îndeplinirea misiunii EIT Urban Mobility. În prezent, domeniile de acțiune ale fundației sunt Școala de Masterat Mobilitată Urbană EIT și Horizon Lab.

Scopul Asociației pentru mobilitate urbană a EIT este de a consolida poziția europeană în materie de cunoștințe, afaceri și creștere în ceea ce privește protejarea accesului la mobilitate și logistică în zonele urbane într-un mod mai ecologic, mai favorabil incluziunii, mai sigur și mai inteligent, îmbunătățind în același timp valoarea fundamentală a zonelor urbane ca locuri de locuit, deplasare, întâlnire, experiență și muncă.

Unele dintre programele cheie din cadrul Mobilitate Urbană EIT includ:

 1. Hub de Inovare: Acest centru se concentrează pe dezvoltarea de soluții care îmbunătățesc mobilitatea urbană și reduc congestionarea și poluarea în orașe. Scopul este de a crea sisteme de transport urban mai durabile și mai eficiente.
 2. Academie: Acest program oferă educație și formare pentru a dezvolta abilități și cunoștințe în managementul mobilității urbane. Scopul său este de a pregăti viitorii lideri și inovatori în domeniu.
 3. Crearea de afaceri: Menit să sprijine întreprinderile nou înființate și noile întreprinderi din sectorul mobilității urbane, acest program contribuie la comercializarea soluțiilor inovatoare de mobilitate.
 4. Fabrica: Se concentrează pe aducerea prototipurilor pe piață, sprijinind proiectele pilot care demonstrează viabilitatea noilor soluții de mobilitate urbană.
 5. SIR (Schema de inovare regională): Această schemă sprijină inovarea în regiunile care sunt inovatori moderați sau modești în Europa, cu scopul de a le spori capacitățile în materie de soluții de mobilitate urbană.

Prioritățile acestor programe sunt îmbunătățirea vieții urbane, reducerea emisiilor de carbon, promovarea soluțiilor de transport durabile și inovatoare și îmbunătățirea calității vieții în zonele urbane. Acestea vizează o gamă largă de părți interesate, de la planificatori urbani și administrații locale la întreprinderi nou înființate și instituții de învățământ implicate în mobilitatea urbană.

Apelurile actuale sunt disponibile aici: https://www.eiturbanmobility.eu/wp-content/uploads/2024/02/Call-programme_-January-2024.pdf

Horizon Lab

Horizon Lab (fostul Grup de Acțiune și Impact) a fost lansat în iunie 2021 ca parte a Programului de inovare al EIT Mobilitate Urbană. Inițiativa sprijină și extinde valoarea financiară și strategică pentru comunitatea EIT Urban Mobility prin direcționarea finanțării externe în special pentru acțiunile de inovare și cercetare de la începutul și de la jumătatea TRL.

Școala de Master Mobilitate Urbană EIT

Școala de masterat în cooperare cu universități europene de top, industrie și orașe. Programele noastre de masterat vă vor oferi nu numai educația de care industria și orașele au nevoie urgent, ci și o rețea valoroasă și o experiență cu adevărat internațională.

Programe de finanțare UE (2021-2027)

UE oferă o listă completă a oportunităților de finanțare în cadrul financiar multianual 2021-2027 și NextGenerationEU.

Acestea includ:

Horizon Europe

Horizon Europe este programul de finanțare emblematic al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare, cu un buget substanțial de 95,5 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027. Programul își propune să abordeze provocări globale precum schimbările climatice, să sprijine Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite și să stimuleze competitivitatea și creșterea economică a UE. Programul încurajează colaborarea și urmărește să consolideze impactul cercetării și inovării în elaborarea, sprijinirea și punerea în aplicare a politicilor UE. Acesta vizează o gamă largă de părți interesate, inclusiv persoane juridice din UE și din țările asociate, facilitând crearea și diseminarea de cunoștințe și tehnologii excelente, crearea de locuri de muncă, creșterea economică și optimizarea impactului investițiilor în cadrul unui Spațiu european de cercetare consolidat​​.

Printre principalele caracteristici și inovații ale programului Orizont Europa se numără Consiliul European pentru Inovare, care sprijină inovațiile revoluționare cu potențial semnificativ de extindere, precum și punerea în aplicare a misiunilor pentru atingerea unor obiective ambițioase în termene specifice. De asemenea, programul pune accentul pe politicile științifice deschise, impunând accesul liber la publicații și aplicarea principiilor științifice deschise în toate activitățile sale. În plus, programul Orizont Europa introduce o nouă abordare a parteneriatelor, vizând colaborări ambițioase și orientate către obiective cu industria pentru a sprijini obiectivele de politică ale UE​​.

Horizon Europe este structurat în jurul a trei piloni principali:

 • Știință Excelentă,
 • Provocările globale și competitivitatea industrială europeană,
 • Europa Inovativă,

Fiecare pilon cuprinde diverse componente, cum ar fi Consiliul European pentru Cercetare, acțiunile Marie Sklodowska-Curie și infrastructurile de cercetare, acoperind diferite aspecte ale cercetării și inovării ​​.

Horizon Europe are programe specifice axate pe sectorul logisticii și transportului, care fac parte din programele de lucru mai ample privind clima, energia și mobilitatea. Aceste programe vizează dezvoltarea de soluții și servicii pentru un transport și o mobilitate curate, competitive, sigure, inteligente și reziliente. Prioritățile includ creșterea eficienței transportului, reducerea impactului asupra mediului și promovarea inovării în sistemele de mobilitate. Pentru informații mai detaliate despre aceste programe și cererile de propuneri specifice, puteți vizita paginile oficiale ale Comisiei Europene privind cercetarea în domeniul transporturilor din cadrul programului Orizont Europa și documentele aferente programului de lucru: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-8-climate-energy-and-mobility_horizon-2023-2024_en.pdf

Câteva exemple:

Proiectul NZC – NetZeroCities

NetZeroCities face parte din programul de cercetare și inovare Orizont 2020 în sprijinul Green Deal al Uniunii Europene. NetZeroCities a fost conceput pentru a ajuta orașele să depășească barierele structurale, instituționale și culturale cu care se confruntă în prezent pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2030.

Extinderea la scară superioară a Soluțiilor Inovatoare de Logistică Urbană Ecologică

URBANE prin intermediul colaborării între mai mulți actori și al livrărilor pe ultimul kilometru inspirate de PI (modelul internetului fizic). Obiectivul URBANE este de a demonstra modul în care tehnologiile inovatoare, puse în aplicare utilizând conceptele în evoluție ale internetului fizic, pot obține reduceri de până la 20% ale emisiilor de gaze cu efect de seră generate de livrările pe ultimul kilometru.

Mecanismul de Interconectare a Europei (MIE)

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) pentru perioada 2021-2027 este un instrument crucial de finanțare al UE menit să stimuleze creșterea economică, ocuparea forței de muncă și competitivitatea prin investiții specifice în infrastructură în întreaga Europă. Cu un buget global de 33,71 miliarde EUR, CEF se concentrează pe consolidarea rețelelor transeuropene performante, durabile și interconectate eficient în sectoarele transporturilor, energiei și serviciilor digitale. Această investiție urmărește să acopere verigile lipsă din infrastructura Europei, facilitând călătoriile mai ușoare și mai durabile, îmbunătățind securitatea energetică a Europei și permițând o utilizare mai largă a energiei regenerabile, precum și consolidând serviciile digitale transfrontaliere​​​​.

Mecanismul de Interconectarea a Europei (MIE) pentru perioada 2021-2027 se concentrează asupra investițiilor strategice în infrastructura de transport, punând accentul pe dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T). Prioritățile MIE în sectorul transporturilor includ îmbunătățirea conexiunilor transfrontaliere, completarea legăturilor lipsă și promovarea mobilității durabile, favorabile incluziunii și sigure în toate modurile de transport (rutier, feroviar, maritim, fluvial, aerian).

Prioritățile cheie ale MIE pentru transport includ:

 • Sprijinirea proiectelor transfrontaliere și eliminarea blocajelor din rețeaua TEN-T.
 • Promovarea soluțiilor de mobilitate inteligente, interoperabile, durabile și sigure.
 • Încurajarea utilizării de noi tehnologii și inovații, cum ar fi automatizarea, integrarea modală și infrastructura pentru combustibili alternativi.
 • Sporirea rezilienței infrastructurii de transport, în special ca răspuns la schimbările climatice.
 • Îmbunătățirea conexiunilor cu nodurile urbane, platformele logistice multimodale, porturile maritime și interioare și terminalele feroviare.

Sectorul transporturilor din cadrul MIE beneficiază de o alocare bugetară substanțială, cu 25,8 miliarde EUR dedicate sprijinirii acestor inițiative între 2021 și 2027. Această finanțare este destinată promovării unor proiecte de infrastructură semnificative care se aliniază obiectivelor mai largi ale UE pentru o rețea de transport mai ecologică, mai eficientă și complet integrată în toate statele membre.

Pentru informații mai detaliate privind programele și prioritățile actuale din cadrul MIE în sectorul transporturilor, puteți consulta resursele Comisiei Europene privind Mecanismul de Interconectare a Europei și specificul sectorului transporturilor din cadrul MIE.

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul de Coeziune (FC)

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC) sunt instrumente financiare ale UE care vizează reducerea disparităților regionale și promovarea coeziunii în UE. FEDR se concentrează pe consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale prin investiții în inovare, întreprinderi mici și mijlocii, tranziții ecologice și digitale și incluziune socială. FC vizează statele membre cu un venit național brut (VNB) pe cap de locuitor sub 90 % din media UE, sprijinind durabilitatea mediului și rețelele transeuropene de transport. Pentru perioada 2021-2027, FEDR și FC dispun de un buget combinat de peste 240 de miliarde EUR. Aceste fonduri sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor politicii de coeziune a UE, destinate tuturor regiunilor și statelor membre ale UE, în special celor mai puțin dezvoltate​​​​.

Pentru perioade de finanțare 2021-2027, FEDR se concentrează în principal pe:

 • Sprijinirea dezvoltării unei Europe mai conectate prin îmbunătățirea infrastructurii de mobilitate, care este esențială pentru o logistică și un transport eficiente.
 • Promovarea sistemelor de transport durabile care sunt esențiale pentru reducerea impactului transportului asupra mediului.
 • Facilitarea investițiilor în conectivitatea digitală și a inovațiilor în serviciile de transport, care sunt vitale pentru sectorul logistic.

Aceste priorități sunt integrate în obiective mai largi de stimulare a creșterii economice și a incluziunii sociale și de tranziție către o economie mai ecologică, cu emisii reduse de carbon.

Proiectele specifice finanțate din FEDR în sectorul logisticii și transportului ar implica, de obicei, dezvoltarea infrastructurii care sprijină atât conectivitatea locală, cât și cea transfrontalieră, sporind eficiența și durabilitatea rețelelor de transport din întreaga UE.

Pentru informații mai detaliate despre FEDR, obiectivele sale și modul în care sprijină sectoarele logisticii și transporturilor, puteți vizita paginile oficiale de pe site-ul Comisiei Europene:

Programul de Mediu și Acțiune Climatică (LIFE)

Programul LIFE, cu un buget de 5,43 miliarde EUR pentru perioada 2021-2027, își propune să sprijine tranziția către o economie durabilă, circulară, eficientă din punct de vedere energetic și neutră din punct de vedere climatic. Programul se concentrează pe protejarea și îmbunătățirea calității mediului, pe stoparea pierderii biodiversității și pe combaterea degradării ecosistemelor. Programul cuprinde patru subprograme: Natura și biodiversitatea, Economia circulară și calitatea vieții, Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și Tranziția către o energie curată, care abordează diverse obiective de mediu și de acțiune privind clima.

Interreg 2021-2027: Promovarea cooperării pentru o Europă mai puternică

Interreg este un instrument-cheie al Uniunii Europene menit să promoveze cooperarea transfrontalieră prin finanțarea proiectelor, sprijinind astfel dezvoltarea și integrarea regională. Programul își propune să abordeze provocările comune identificate în regiunile UE și să consolideze coeziunea economică, socială și teritorială a statelor membre ale UE.

Obiectivele Interreg:

 • Consolidarea integrării regionale: Promovarea cooperării dincolo de frontierele naționale, inclusiv frontierele interne ale UE și frontierele externe cu țările vecine.
 • Sprijinirea dezvoltării durabile: Abordarea provocărilor de mediu, infrastructurale și sociale prin proiecte de colaborare.
 • Îmbunătățirea competitivității și a inovării: Facilitarea schimbului de idei, resurse și tehnologii pentru a stimula competitivitatea regiunilor.
 • Încurajarea soluțiilor comune și a învățării politicilor: Să permită regiunilor să elaboreze și să pună în aplicare politici regionale mai eficiente prin învățarea din experiențele reciproce.

Prioritățile Interreg:

 • O Europă mai ecologică, cu emisii reduse de carbon: Accent pe transportul durabil, proiectele de eficiență energetică și inițiativele de protecție a mediului.
 • O Europă mai conectată: Accentuarea îmbunătățirii infrastructurii de transport și digitale pentru a spori accesibilitatea și conectivitatea.
 • O Europă mai socială: sprijinirea proiectelor care promovează incluziunea socială și combat inegalitatea.
 • O Europă mai inteligentă: investiți în inovare, digitalizare și sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri).

Aceste priorități se aliniază obiectivelor mai generale ale politicii de coeziune a Uniunii Europene, care vizează reducerea disparităților dintre regiunile UE și promovarea unei creșteri durabile și favorabile incluziunii.

Pentru informații mai detaliate, puteți explora pagina oficială Interreg website și European Commission’s page pe Interreg.

Interreg are mai multe programe care se concentrează pe transportul durabil, eficiența energetică și inițiativele de protecție a mediului în diferite regiuni europene:

 1. Planul de Acțiune pentru Energie Sustenabilă (SEAP): Implementat în Alba Iulia, România, acest plan se concentrează pe creșterea eficienței energetice în clădirile publice, pe sisteme de transport urban durabile și pe modernizarea iluminatului public. Obiectivul este de a reduce semnificativ emisiile de CO2 în întregul oraș. Acest proiect exemplifică angajamentul administrației locale de a reduce consumul de energie și de a spori durabilitatea mediului (Interreg Europe).
 2. Interreg Regiunea Marea Nordului: Acest program de cooperare transnațională implică șapte țări și pune accentul pe îmbunătățirea accesibilității, încurajarea transportului durabil și consolidarea dezvoltării mediului. Programul sprijină proiecte care promovează tranzițiile ecologice și reziliența la schimbările climatice, îmbunătățind calitatea generală a vieții și durabilitatea în regiunea Mării Nordului (Interreg Marea Nordului).
 3. Programul Periferia Nordică și Arctica (PNA): Concentrându-se pe zonele îndepărtate și slab populate, programul NPA vizează sprijinirea dezvoltării durabile prin consolidarea capacității de inovare, adaptarea la schimbările climatice și utilizarea durabilă a resurselor. Programul promovează cooperarea în părțile cele mai nordice ale Europei și în teritoriile Atlanticului de Nord (Interreg PNA).

Interreg Europe a sprijinit diverse proiecte care au impact asupra sectorului logistic, concentrându-se pe îmbunătățirea sustenabilității, eficienței și integrării tehnologice. Iată câteva exemple notabile:

 1. Logistică Urbană Sustenabilă: Această inițiativă urmărește să abordeze provocările logisticii urbane prin încurajarea elaborării de planuri de mobilitate urbană durabilă (SUMP). Orașele explorează politici de reglementare a vehiculelor fără pasageri pentru a reduce emisiile de carbon, poluanții atmosferici și congestionarea traficului. Proiectul pledează pentru integrarea practicilor de logistică urbană nepoluantă, pe măsură ce orașele se confruntă cu o creștere a activităților de logistică determinată de comerțul electronic​​.
 2. Bouwhub – Smart Building Logistics: Acest proiect implică un centru logistic în Utrecht, conceput pentru a simplifica distribuția materialelor pentru proiectele de construcții, reducând astfel emisiile de CO2 și îmbunătățind eficiența. Hub-ul organizează materialele pentru mai multe proiecte, reducând volumul livrărilor și coordonând reutilizarea și reciclarea materialelor. Acest lucru nu numai că minimizează traficul și poluarea în centrele orașelor, dar sporește și siguranța și reduce deșeurile pe șantiere​​.
 3. RECREATE: Acest proiect vizează IMM-urile (întreprinderile mici și mijlocii) regionale din sectorul transporturilor pentru a le stimula capacitatea și competitivitatea. Acesta se concentrează pe sprijinirea IMM-urilor de înaltă tehnologie din sectorul transporturilor pentru a dezvolta și comercializa noi tehnologii, pentru a-și îmbunătăți cunoștințele de piață și pentru a-și îmbunătăți accesul la informații și resurse externe. Obiectivul mai larg al proiectului este de a crește competitivitatea economică în regiuni precum Coventry și Warwickshire, concentrându-se asupra sectoarelor de inginerie auto și de producție a transporturilor​​.

Interreg RD, cunoscut și sub numele de Interreg Regiunea Dunării, sprijină diverse proiecte din sectorul logistic, cu scopul de a spori eficiența, durabilitatea și competitivitatea în întreaga regiune. Iată câteva proiecte din cadrul Interreg DR care se concentrează pe sectorul logistic:

 1. SPOTLOG: Acesta se concentrează pe crearea de inovații logistice urbane ecologice și responsabile din punct de vedere social. Acesta implică comunitățile locale în dezvoltarea unor sisteme logistice fără emisii de carbon și utilizează digitalizarea pentru a îmbunătăți serviciile de transport. Proiectul urmărește să promoveze încrederea între părțile interesate și să consolideze instrumentele de politică în vederea atingerii obiectivelor europene de mobilitate incluzivă și neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon​​.
 2. EMMA (Îmbunătățirea transportului de marfă mobilitatea și logistica în BSR): Proiectul EMMA este dedicat consolidării transportului fluvial și maritim în regiunea Mării Baltice. Acesta lucrează la îmbunătățirea cadrului politic și operațional pentru transportul pe căile navigabile interioare, ceea ce include sensibilizarea, realizarea de demonstrații pilot și influențarea politicii prin recomandări strategice​​.
 3. CoCoBLog (Logistică baltică competentă și competitivă): Acesta urmărește să reducă decalajul dintre abilitățile și competențele logistice actuale și cele necesare în regiunea Mării Baltice. Acest proiect consolidează capacitățile instituționale ale întreprinderilor din sectorul logistic, conducând în cele din urmă la îmbunătățirea performanței logistice și la reducerea disparităților dintre țările din regiune​​.

Interreg Europa Centrală (Interreg CE) este un program de finanțare al Uniunii Europene care sprijină cooperarea între regiunile Europei Centrale pentru a aborda provocările regionale comune. Programul finanțează proiecte care sporesc reziliența și abordează probleme transnaționale, concentrându-se pe inovare, durabilitatea mediului și conectivitatea regională.

Iată câteva proiecte sprijinite de Interreg CE care se concentrează pe sectorul logistic:

 1. SOLEZ: Proiectul în sine (SOLEZ) vizează îmbunătățirea mobilității durabile în zonele urbane din Europa Centrală. Acesta se concentrează pe dezvoltarea zonelor cu emisii reduse, a soluțiilor de parcare inteligente și a planurilor de acțiune pentru orașe în vederea creșterii răspândirii practicilor de mobilitate durabilă. Proiectul a dezvoltat diverse instrumente pentru a sprijini orașele în planificarea și punerea în aplicare a logisticii durabile și a soluțiilor de mobilitate​​.
 2. TalkNET: Îmbunătățește integrarea și coordonarea între porturi, terminale interioare, operatori de transport și responsabili politici. Proiectul pune accentul pe multimodalitate și ecoinovare, concentrându-se pe optimizarea gestionării nodurilor și pe utilizarea combustibililor alternativi. Acesta a dezvoltat numeroase planuri de acțiune și instrumente de cunoaștere pentru a sprijini aceste obiective, cu scopul de a îmbunătăți eficiența și durabilitatea rețelelor de transport și logistică din întreaga regiune​​.
 3. Food4CE: Deși nu se concentrează direct asupra logisticii generale, Food4CE implică logistica ca parte a obiectivului său mai larg de a sprijini rețelele alimentare alternative (AFN). Acest proiect se concentrează pe logistica alimentară regională, cu scopul de a sprijini sistemele durabile și reziliente de aprovizionare cu alimente prin dezvoltarea de soluții logistice inovatoare și adoptarea electromobilității​​.

Găsiți mai multe apeluri Interreg pe următoarea pagină: https://interreg.eu/call-for-project/

Prezentare generală a UE și a altor instrumente instituționale internaționale de sprijinire și consultare cu privire la tranziția ecologică a operațiunilor de curierat/postal/livrare.

Schimbarea ecologică în operațiunile de curierat, poștale și de livrare este o prioritate globală, determinată de progresele tehnologice, de modificările de reglementare și de dinamica în continuă evoluție a pieței. Această tranziție către practici mai durabile în sectorul livrărilor este sprijinită și consultată de diverse instituții internaționale și ale UE, printr-o combinație de cadre de reglementare, inovații tehnologice și reforme orientate către piață.

Ghiudl ONU privind acțiunile climatice pentru transporturi

Ghidul ONU privind acțiunile climatice pentru transporturi pune accentul pe o abordare holistică și incluzivă a decarbonizării sectorului transporturilor, esențială pentru alinierea la Acordul de la Paris și pentru atingerea Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD). Acesta subliniază imperativul trecerii la sisteme de transport mai durabile, eficiente și favorabile incluziunii, care să răspundă nevoilor tuturor, inclusiv ale celor mai vulnerabile populații.

Punctele cheie includ:

 1. Eforturi de decarbonizare: prioritizarea eliminării treptate a vehiculelor cu motor cu combustie internă până în 2040 și promovarea navelor cu emisii zero ca standard în transportul maritim. Această tranziție necesită efortul colectiv al persoanelor, întreprinderilor și guvernelor de a-și adapta obiceiurile de călătorie, operațiunile comerciale și, respectiv, cadrele de reglementare​​.
 2. Incluziune și Siguranță: Improving accessibility to safe and reliable public transport is vital. Efforts should be directed towards making public transport options more convenient and addressing safety issues, particularly those affecting women and girls, to ensure equitable access to mobility for the more than one billion people who currently do not benefit from this service​​.
 3. Oportunități Profesionale și Economice: Sustainable transport systems are not only essential for environmental reasons, but also offer significant economic benefits and job creation opportunities. Investments in public transport, for example, generate three times more jobs than building new highways​​.
 4. Reziliență și Adaptare: Given that much existing transport infrastructure is exposed to climate-related risks, there is a strong demand for improved resilience planning, risk analysis and increased financing for climate change adaptation, particularly in developing countries​​.
 5. Tehnologie și Inovare: Looking ahead to 2050, a fully decarbonized transport sector is envisioned through the adoption of low- and zero-carbon alternatives. Innovations in vehicle technology, clean electrification and the development of zero-emission fuels for various transport modes, together with improved infrastructure, are highlighted as key drivers for this transition.
 6. Integrare Digitală: Utilizarea tehnologiilor digitale și a sistemelor avansate de gestionare a datelor este esențială pentru îmbunătățirea conectivității între diferitele moduri de transport, sporirea eficienței, fiabilității și accesibilității călătoriilor și creșterea rezistenței sistemelor la șocurile viitoare.

Ghidul ONU privind acțiunile climatice pentru transporturi solicită un efort de colaborare în toate sectoarele și la toate nivelurile societății pentru a transforma transportul într-un sistem durabil care să sprijine creșterea economică, să îmbunătățească sănătatea publică și să atenueze schimbările climatice. Realizarea acestei viziuni va necesita reforme cuprinzătoare în materie de politici, finanțare și comportament societal în ceea ce privește mobilitatea.

Strategia OCDE pentru transport sustenabil

Strategia OCDE pentru transport durabil, aprobată de miniștrii mediului din țările membre ale OCDE în mai 2001, se concentrează pe trecerea la transportul durabil din punct de vedere al mediului (EST). Aceasta urmărește să sprijine dezvoltarea economică și bunăstarea individuală fără a provoca efecte nejustificate asupra sănătății și mediului sau fără a epuiza resursele finite. Orientările încurajează guvernele să elaboreze și să pună în aplicare strategii care să ia în considerare condițiile lor geografice și socio-economice unice, oferind o abordare dezirabilă pentru sectorul transporturilor, de care ar putea beneficia și alte sectoare în cadrul dezvoltării durabile.

Susținere și Consultanță Internațională

Organizația Mondială a Comerțului (OMC) subliniază modul în care sectorul serviciilor poștale și de curierat, care joacă un rol crucial în infrastructura globală de comunicații, a suferit schimbări semnificative în ultimele decenii. Aceste schimbări includ reforme orientate spre piață, cum ar fi corporatizarea și privatizarea operatorilor poștali publici și reducerea domeniului de aplicare al monopolurilor poștale. Acordul general al OMC privind comerțul cu servicii (GATS) se aplică serviciilor poștale și de curierat, încurajând liberalizarea și îmbunătățirea accesului pe piață. Progresele tehnologice au condus, de asemenea, la creșterea cererii de livrare de colete, esențială pentru comerțul electronic și pentru gestionarea lanțului de aprovizionare “just-in-time”. Organizația Mondială a Comerțului (OMC) se concentrează în principal pe crearea unor cadre comerciale globale libere, previzibile și fără probleme, mai degrabă decât pe sectoare specifice precum transportul durabil. Cu toate acestea, inițiativele sale sprijină indirect transportul durabil prin politici comerciale care încurajează durabilitatea mediului și reduc barierele comerciale pentru tehnologiile ecologice. Pentru strategii și obiective detaliate referitoare la comerț și durabilitatea mediului, vă rugăm să consultați resursele oficiale ale OMC.

Susținere și Consultanță UE

Uniunea Europeană (UE), prin politicile sale de mediu și de transport, influențează în mod semnificativ tranziția ecologică în operațiunile de curierat, poștale și de livrare. Deși în materialele furnizate nu au fost identificate programe specifice la nivelul UE care să vizeze în mod direct durabilitatea operațiunilor de curierat/postal, strategiile globale de mediu ale UE, inclusiv “European Green Deal”, cuprind probabil măsuri care sprijină indirect ecologizarea acestui sector. Din punct de vedere istoric, UE a pus accentul pe reducerea emisiilor, promovarea eficienței energetice și încurajarea inovării în domeniul transporturilor și logisticii, ceea ce ar include serviciile de curierat și poștale ca parte a sectorului mai larg al transporturilor.

 

Prezentare generală a UE și a altor oportunități internaționale de avansare în carieră în sectorul logisticii urbane ecologice.

Sectorul logisticii urbane ecologice este un domeniu în creștere rapidă, cu diverse domenii care se dezvoltă rapid, cum ar fi gestionarea durabilă a lanțului de aprovizionare, planificarea transportului, integrarea energiei regenerabile, analiza datelor sau gestionarea livrărilor pe ultimul kilometru, toate acestea fiind domenii la fel de importante ale logisticii durabile a transportului de marfă în optimizarea rețelelor logistice pentru a minimiza impactul asupra mediului. Europa pune în aplicare politici și reglementări ambițioase pentru promovarea logisticii urbane durabile, elaborând politici legate de reducerea emisiilor, gestionarea congestionării și transportul alternativ.

În afară de actorii din industrie sau instituțiile academice, agențiile guvernamentale, municipalitățile și organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) joacă, de asemenea, un rol important în promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor de logistică urbană durabilă. Datorită finanțărilor UE, mai multe întreprinderi nou înființate și instituții de cercetare din Europa cooperează pentru a dezvolta tehnologii și soluții inovatoare în vederea optimizării logisticii transportului urban de marfă, permițând întreprinderilor să mențină practicile de minimizare a impactului asupra mediului, să lucreze la inițiative precum implicarea furnizorilor, reducerea amprentei de carbon, trecerea la moduri de transport mai durabile, gestionarea livrărilor pe ultimul kilometru sau chiar principii etice de aprovizionare și economie circulară.

Instituții de promovare în carieră în sectorul logisticii urbane ecologice:

Instituții academice, centre de cercetare și think tank-uri

Universitățile și instituțiile de cercetare din Europa efectuează cercetări de ultimă oră pe teme legate de logistica urbană ecologică, inclusiv sistemele de transport durabile, operațiunile logistice eficiente din punct de vedere energetic și inițiativele orașelor inteligente. Mai multe universități oferă programe universitare, certificate și cursuri axate pe transportul durabil, logistica urbană și gestionarea lanțului de aprovizionare, acoperind subiecte precum strategiile de logistică ecologică, planificarea transportului, practicile durabile ale lanțului de aprovizionare și gestionarea mediului. Aceste organizații oferă oportunități de colaborare, schimb de cunoștințe.

Institutul Fraunhofer pentru fluxul de materiale și logistică (Germania) se concentrează pe soluții personalizate, specifice companiilor și își însoțește clienții de la planificare la implementare.

Institutul pentru Studii de Transport de la Universitatea din Leeds (Regatul Unit) oferă rezultate de cercetare excelente la nivel internațional, care au impact asupra politicii și practicii în domeniul transporturilor și contribuie la economia și societatea în general.

Cursuri, evenimente, conferințe și ateliere de dezvoltare profesională:

Cursurile, atelierele și seminariile interprofesionale se concentrează asupra logisticii urbane ecologice și a practicilor de transport durabile, cum ar fi optimizarea rutelor, reducerea emisiilor sau gestionarea ecologică a flotelor. În cadrul conferințelor, profesioniștii, cercetătorii, factorii de decizie politică și liderii din industrie discută cele mai recente tendințe, inovații și provocări din sectorul logisticii urbane ecologice.

Servicii de consultanță și consiliere:

Organizații internaționale precum Uniunea Europeană sau Organizația Națiunilor Unite și Forumul Internațional al Transporturilor coordonează eforturile internaționale de combatere a schimbărilor climatice și de promovare a transportului durabil.

Asociații și rețele industriale:

Aceste comunități vizează schimbul de cunoștințe și dezvoltarea profesională. European Green Cities Network, European Logistics Association (ELA) și World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) oferă platforme pentru colaborare și schimb de informații.

Domenii de avansare în carieră pentru a evolua în cadrul logisticii urbane ecologice

Pentru a spori durabilitatea operațiunilor companiei, colaborarea cu echipele interne, partenerii externi și furnizorii de tehnologie poate ajuta companiile de logistică prin pilotarea și extinderea soluțiilor inovatoare care îmbunătățesc eficiența și reduc emisiile.

Managementul durabil al lanțului de aprovizionare vizează reducerea amprentei de carbon a operațiunilor companiei, dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiilor de optimizare a rețelelor lanțului de aprovizionare, implicarea furnizorilor în inițiative de durabilitate, urmărirea și raportarea indicatorilor-cheie de performanță privind impactul asupra mediului, punerea în aplicare a practicilor logistice ecologice, cum ar fi gestionarea eficientă a stocurilor, optimizarea ambalajelor și reducerea deșeurilor.

Managementul sustenabil al flotei utilizează tehnologii pentru îmbunătățirea eficienței în gestionarea și optimizarea flotei de vehicule pentru a minimiza impactul asupra mediului și a reduce emisiile, prin implementarea unor sisteme eficiente de rutare și programare și prin adoptarea unor practici de întreținere durabile.

Managementul conformității de mediu și a problemelor de reglementare poate implica efectuarea de audituri de mediu, gestionarea autorizațiilor și a certificărilor, precum și susținerea politicilor și practicilor care sprijină obiectivele de durabilitate și implicarea în asociații industriale, grupuri de lucru și forumuri de reglementare axate pe durabilitate și administrarea mediului.

Managementul livrărilor last-mile explorează abordări inovatoare, cum ar fi vehiculele electrice, bicicletele de marfă și sistemele de consolidare a livrărilor, pentru a optimiza operațiunile de livrare urbană care implică cooperarea cu actorii locali.

Inițiative europene de mobilitate urbană

Rețeaua CIVITAS oferă finanțare, asistență tehnică și oportunități de schimb de cunoștințe orașelor din Europa pentru a le ajuta să dezvolte și să pună în aplicare soluții inovatoare pentru transportul urban durabil, inclusiv pentru logistica orașelor ecologice, prin promovarea vehiculelor urbane de transport de marfă mai curate și a unei distribuții mai eficiente a mărfurilor.

URBANE va sprijini tranziția către un transport eficient, rezilient, sigur și durabil pe ultimul kilometru.

Platforma Urban Freight (PUF) este o rețea europeană care reunește părți interesate din mediul academic, industrie, guvern și sectorul non-profit pentru a face schimb de cunoștințe și de bune practici în transportul urban de marfă. Aceasta oferă orașelor și regiunilor o platformă pentru abordarea provocărilor, împărtășirea celor mai bune practici și îmbunătățirea colaborării cu întreprinderile, prioritizarea subiectelor și accelerarea soluțiilor inovatoare facilitează discuțiile privind provocările legate de transportul urban de marfă, promovând, de asemenea, colaborarea între membrii POLIS și nu numai pentru soluții durabile.

Ca membră a Alianței pentru Inovare în Logistică în Europa (ETP-ALICE), POLIS încurajează dialogul public-privat prin webinarii online anuale și întâlniri în persoană pentru a concepe soluții de logistică urbană mai curate și mai eficiente.[26]

Evaluarea instrumentelor digitale și a ghidurilor pentru ecologizarea operațiunilor de curierat/postal/livrare.

Pentru a spori ecologizarea operațiunilor de curierat, poștale și de livrare prin intermediul instrumentelor și ghidurilor digitale, au fost identificate mai multe inițiative și soluții, care promovează durabilitatea și eficiența. Iată câteva exemple-cheie, însoțite de referințe pentru explorare suplimentară:

Software-uri de Optimizare a Rutelor

Programele software de optimizare a rutelor joacă un rol crucial în minimizarea impactului operațiunilor de livrare asupra mediului. Prin planificarea eficientă a rutelor de livrare, aceste instrumente reduc semnificativ kilometrajul și, în consecință, consumul de combustibil și emisiile de carbon. Optimizarea nu include doar calea cea mai scurtă, ci ia în considerare și condițiile de trafic, ferestrele de livrare și capacitatea vehiculelor, asigurând utilizarea cea mai eficientă a resurselor.

Exemple: Routific, Upper Route Planner

Beneficii: Aceste instrumente ajută la reducerea consumului de combustibil și a emisiilor vehiculelor prin optimizarea rutelor de livrare.

Pentru mai multe detalii, puteți vizita Routific website și Upper Route Planner website.

Calculatoare privind amprenta de carbon

Calculatoarele de amprentă de carbon permit întreprinderilor să își măsoare emisiile în cadrul diferitelor activități, inclusiv logistica și transportul. Prin cuantificarea amprentei lor de carbon, întreprinderile pot identifica zonele cu emisii ridicate și pot elabora strategii privind inițiativele de reducere. Aceste instrumente aderă adesea la standardele internaționale, oferind o metodologie fiabilă pentru urmărirea și raportarea emisiilor.

Exemple: Carbon Trust Calculator

Beneficii: Permite întreprinderilor să își măsoare emisiile de carbon, concentrându-se pe operațiunile de transport și logistică.

Explorează Carbon Trust’s tools pentru măsurarea și gestionarea emisiilor.

Vehicule Electrice (EVs) și biciclete electrice

Trecerea la vehiculele electrice (VE) și la bicicletele electrice pentru livrări este un pas important către ecologizarea operațiunilor de curierat și poștale. Companii precum DHL și UPS deschid calea prin încorporarea vehiculelor electrice în flotele lor, reducând emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea, în special în zonele urbane. Bicicletele electrice oferă o alternativă eficientă pentru livrările mici, locale, navigând pe străzile orașului mai eficient decât vehiculele tradiționale.

Beneficii: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării urbane.

Informații detaliate pot fi găsite în rapoartele de durabilitate de pe site-urile corporative ale DHL și UPS.

Ghiduri pentru Sustenabilitate și Bune Practici

Ghidurile și bunele practici ale unor organizații precum Uniunea Poștală Universală (UPU) și perspectivele unor firme de consultanță precum Boston Consulting Group (BCG) oferă un cadru pentru implementarea practicilor durabile în operațiunile de curierat și poștale. Aceste resurse acoperă o gamă largă de subiecte, de la transformarea digitală la adoptarea de strategii logistice ecologice, oferind orientări valoroase pentru companiile care doresc să își reducă impactul asupra mediului.

Beneficii: Oferirea de cadre pentru reducerea impactului asupra mediului, menținând în același timp calitatea serviciilor.

Inițiativele UPU’s și ultimele tendințe BCG’sprivind durabilitatea oferă orientări cuprinzătoare.

Inovația în ambalare

Soluțiile de ambalare durabile sunt esențiale pentru reducerea deșeurilor și promovarea unei economii circulare. Inovațiile în materie de ambalare, inclusiv utilizarea de materiale biodegradabile sau reciclabile, sunt esențiale pentru minimizarea amprentei de mediu a transportului și a livrării. Companii precum Packhelp se află în fruntea acestei mișcări, oferind opțiuni de ambalare durabile care răspund nevoilor comerțului electronic modern și serviciilor de livrare.

Beneficii: Promovează reducerea producției de deșeuri și sprijină o economie circulară.

Visitează Packhelp pentru exemple de soluții sustenabile de ambalare.

Poșta Digitală și Platforme E-Commerce

Creșterea corespondenței digitale și a platformelor de comerț electronic are potențialul de a reduce semnificativ nevoia de corespondență fizică, reducând utilizarea hârtiei și logistica asociată livrării corespondenței. Prin trecerea la facturi, facturi și comunicări digitale, companiile își pot reduce consumul de hârtie, contribuind la conservarea pădurilor și reducând amprenta de carbon asociată cu corespondența tradițională.

Beneficii: Reducerea utilizării hârtiei și a cererii logistice pentru livrarea corespondenței și gestionarea retururilor de produse.

Articolele de cercetare și rapoartele industriale privind impactul transformării digitale sunt disponibile pe scară largă prin intermediul publicațiilor academice și profesionale.

Adoptarea acestor instrumente și practici contribuie semnificativ la ecologizarea operațiunilor din sectorul de curierat și poștă, aliniindu-se obiectivelor globale de sustenabilitate. Fiecare referință oferă un punct de plecare pentru o explorare mai aprofundată a domeniilor specifice de interes din peisajul sustenabilității și al transformării digitale.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

 

Planificarea pentru orașe durabile cu ajutorul logisticii urbane ecologice

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download